Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Τί είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;


         Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

         ΥΑ 2/2012 & 4/2012 «Τήρηση & Λειτουργία Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας»


 • Αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και εμπορική ιδιότητα.
 • Με περιορισμένη ευθύνη των μελών του (Άρθρο 3, παρ 4 & παρ.8 του Ν. 4019)
 • Διοικείται ισότιμα από τα μέλη της
 • Επιδίωξη συλλογικού οφέλους –Δράσεις αποκλειστικά για κοινωνικό συμφέρον
 • Δημιουργεί θέσεις εργασίας & προάγει την ευημερία της τοπικής κοινωνίας –επιτυχημένα παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ
Ανάλογα με το σκοπό τους, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
         Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης
         Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας
         Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού
Ø      Παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, εκπαίδευση, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων & επαγγελμάτων κ.α.)
Ø      Προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον
Ø      Προωθούν την απασχόληση
Ø      Ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και την τοπική ή περιφερειακή ανάπτυξη

Γενικά χαρακτηριστικά Κοινωνικών Συνετ. Επιχειρήσεων
 • Αποτελείται τουλάχιστον από 5 μέλη
 • Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.
 • Δεν μπορούν να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα που υπάγονται σε ΟΤΑ
 • Τα μέλη μπορεί να έχουν 1 υποχρεωτική και 5 προαιρετικές μερίδες
 • Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτήν με 1 ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν
 • Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να είναι μόνο μέλη της Κοιν. Συν. Επιχείρησης
 • Η συμμετοχή φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους-εταίρου δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές & φορολογικές υποχρεώσεις

Διανομή Κερδών N.4019 άρθρο 7
Τα κέρδη δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν είναι και εργαζόμενοι
Διατίθενται κάθε χρόνο ως εξής:
 • 5% για το σχηματισμό αποθεματικού,
 • έως 35% στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους
 • Το υπόλοιπο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πόροι N.4019 άρθρο 7
 • Το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της
 • Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ε.Ε., διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, άλλα προγράμματα
 • Κληροδοτήματα, δωρεές, παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων,
 • Κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το καταστατικό της.

Οικονομικά κίνητρα & μέτρα στήριξης N.4019 άρθρο 10

Ø      Ο Συνεταιρισμός δεν φορολογείται για τα κέρδη του που διατίθενται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητες.
Ø      Μόνο το ποσοστό των κερδών που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Με αυτό εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων
Ø      Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε :
         Προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας
         Προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και
         Σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Συνεργασίες, Συμπράξεις και Προγραμματικές Συμφωνίες N.4019 άρθρο 12
Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν
         Να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού για την υλοποίηση δράσεων
         Να εντάσσονται κατά την έναρξη της λειτουργίας τους σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα π.χ. ΕΠΠΕΡΑΑ –ΕΣΠΑ

Χρηματοδοτικά Εργαλεία  N.4019 άρθρο 7
Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να χρηματοδοτούνται από
         Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης
          Νέο Αναπτυξιακό Νόμο: Μπορούν να ενταχθούν στο ν. 3908/2011         
         Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας (Ν. 3912/2011): Προβλέπεται να συσταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Aνταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαδικασία σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
Απαιτεί:
         Ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού (διαχείριση απορριμμάτων –ενέργειας –προβολή αγροτικών προϊόντων κλπ.), έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της
         Τυπικές διαδικασίες ίδρυσης που περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα για την ίδρυση ενός αστικού συνεταιρισμού και την Εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας & -προαιρετικό- Ειδικό Μητρώο άλλων φορέων κοινωνικής Οικονομίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου