Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Τί είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;


         Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

         ΥΑ 2/2012 & 4/2012 «Τήρηση & Λειτουργία Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας»


 • Αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και εμπορική ιδιότητα.
 • Με περιορισμένη ευθύνη των μελών του (Άρθρο 3, παρ 4 & παρ.8 του Ν. 4019)
 • Διοικείται ισότιμα από τα μέλη της
 • Επιδίωξη συλλογικού οφέλους –Δράσεις αποκλειστικά για κοινωνικό συμφέρον
 • Δημιουργεί θέσεις εργασίας & προάγει την ευημερία της τοπικής κοινωνίας –επιτυχημένα παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ
Ανάλογα με το σκοπό τους, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
         Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης
         Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας
         Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού
Ø      Παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, εκπαίδευση, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων & επαγγελμάτων κ.α.)
Ø      Προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον
Ø      Προωθούν την απασχόληση
Ø      Ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και την τοπική ή περιφερειακή ανάπτυξη

Γενικά χαρακτηριστικά Κοινωνικών Συνετ. Επιχειρήσεων
 • Αποτελείται τουλάχιστον από 5 μέλη
 • Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.
 • Δεν μπορούν να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα που υπάγονται σε ΟΤΑ
 • Τα μέλη μπορεί να έχουν 1 υποχρεωτική και 5 προαιρετικές μερίδες
 • Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτήν με 1 ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν
 • Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να είναι μόνο μέλη της Κοιν. Συν. Επιχείρησης
 • Η συμμετοχή φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους-εταίρου δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές & φορολογικές υποχρεώσεις

Διανομή Κερδών N.4019 άρθρο 7
Τα κέρδη δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν είναι και εργαζόμενοι
Διατίθενται κάθε χρόνο ως εξής:
 • 5% για το σχηματισμό αποθεματικού,
 • έως 35% στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους
 • Το υπόλοιπο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πόροι N.4019 άρθρο 7
 • Το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της
 • Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ε.Ε., διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, άλλα προγράμματα
 • Κληροδοτήματα, δωρεές, παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων,
 • Κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το καταστατικό της.

Οικονομικά κίνητρα & μέτρα στήριξης N.4019 άρθρο 10

Ø      Ο Συνεταιρισμός δεν φορολογείται για τα κέρδη του που διατίθενται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητες.
Ø      Μόνο το ποσοστό των κερδών που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Με αυτό εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων
Ø      Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε :
         Προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας
         Προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και
         Σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Συνεργασίες, Συμπράξεις και Προγραμματικές Συμφωνίες N.4019 άρθρο 12
Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν
         Να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού για την υλοποίηση δράσεων
         Να εντάσσονται κατά την έναρξη της λειτουργίας τους σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα π.χ. ΕΠΠΕΡΑΑ –ΕΣΠΑ

Χρηματοδοτικά Εργαλεία  N.4019 άρθρο 7
Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να χρηματοδοτούνται από
         Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης
          Νέο Αναπτυξιακό Νόμο: Μπορούν να ενταχθούν στο ν. 3908/2011         
         Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας (Ν. 3912/2011): Προβλέπεται να συσταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Aνταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαδικασία σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
Απαιτεί:
         Ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού (διαχείριση απορριμμάτων –ενέργειας –προβολή αγροτικών προϊόντων κλπ.), έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της
         Τυπικές διαδικασίες ίδρυσης που περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα για την ίδρυση ενός αστικού συνεταιρισμού και την Εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας & -προαιρετικό- Ειδικό Μητρώο άλλων φορέων κοινωνικής Οικονομίας)

Πληροφορίες για ενδιαφερόμενα μέλη του Κοιν.Σ.Επ. Καλλονή-Κελλιά


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 


ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη της συνεδρίαση.
2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης.
3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.  


ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.
2. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας.
3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.
2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπή καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι  σ΄ αυτόν,  να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2  του άρθρου 7 του Ν. 4019/2011 περί διανομής των κερδών.


ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).
2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.
3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.
4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι 150 ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη  Διοικούσα  Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.
5. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος εγγράφως ύστερα από συναίνεση της Διοικούσας  Επιτροπής η οποία είναι υποχρεωτική, εφόσον στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους. Η προαιρετική συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβάζεται ελεύθερα χωρίς άδεια της Διοικούσας Επιτροπής σε άλλο μέλος του Συνεταιρισμού. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρούνται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει ή μέλος νομικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.


Δελτίο Τύπου Σύστασης«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ)»

          Τήνος, 31/10/2012

 Την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, στην Καλλονή της Τήνου, μετά από   ένα Διήμερο Διαβούλευσης που οργανώθηκε σε συνεργασία του Δήμου Τήνου με τους Οικολόγους Πράσινους, αποφασίστηκε η σύσταση Αστικού Συνεταιρισμού Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ)».

Η Κοιν. Σ. Επ “Καλλονή -Κελλιά” συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατου Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων», με κεντρικούς σκοπούς την  παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας. Οι τομείς στους οποίους σχεδιάζεται να δραστηριοποιηθεί η Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι  το περιβάλλον, η οικολογία, ο πολιτισμό, η εκπαίδευση, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.). Βασικά ζητούμενα της νέας αυτής συλλογικής προσπάθειας από πολίτες της Τήνου -μέσα στην περίοδο κρίσης που περνάει η Χώρα μας -είναι η προώθηση της απασχόλησης,  η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής αλλά και η τοπική / περιφερειακή ανάπτυξη και οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:  
α) ανακύκλωση διατήρηση απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό γυαλί, αλουμίνιο, κλπ): με τη δραστηριότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί κατ΄αρχήν η Κοιν. Σ. Επ. σε συνεργασία με τον Δήμο Τήνου.
β) διαχείριση βιομάζας για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ) και τηγανέλαιων για παραγωγή βιοντήζελ.
γ) ίδρυση μονάδων παραγωγής ενέργειας σε διάφορες μορφές αιολική – γεωθερμία – ηλιακή (φωτοβολταϊκά – ανεμογεννήτριες κλπ)
δ) προώθηση τοπικών προϊόντων & αγαθών, τυποποιημένα συνεταιριστικά προϊόντα (νωπά φρούτα – λαχανικά κλπ)
ε) οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα παραπάνω θέματα
στ) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχετικά θέματα σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς
ζ) συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και Ευρώπη για την υλοποίηση κοινών δράσεων
η) συμμετοχή ή συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την προώθηση καινοτόμων λύσεων

Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν Έλληνες Πολίτες, που είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, ή κατάγονται από αυτήν και κατοικούν σε άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού ή πρόσωπα που συνδέονται με συγγενική σχέση εξ αγχιστείας με τους προηγούμενους. Ηδη τα 7 πρώτα ιδρυτικά μέλη υπέγραψαν το Κατασταστικό της Κοιν. Σ. Επ. “Καλλονή -Κελλιά”, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες νομιμοποίησης του και έναρξης δραστηριοτήτων, ενώ ενδιαφέρον συμμετοχής δηλώθηκε ήδη από άλλους 25 κατοίκους του νησιού

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικότερη ενημέρωση, απευθυνθείτε στα 7 ιδρυτικά μέλη:

1) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ      ΤΗΛ 6944 638581
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ               ΤΗΛ 6932 396315
3) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑΣ.        ΤΗΛ 6974 711902
4) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ                   ΤΗΛ 6944 348888
5) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΜΑΟΣ                  ΤΗΛ 6936 787808
6) ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΑΡΜΑΟΣ.              ΤΗΛ 22830 51550
7) ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ           ΤΗΛ 6937 245750

Διημερίδα Διαχείριση Απορριμμάτων & Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί

Ομιλητές:
- Παναγιώτης Κροντηράς, Δήμαρχος Τήνου
- Νίκος Χρυσόγελος, Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων -Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου: "Ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά & απασχόληση"
- Χριστίνα Ευθυμιάτου, Χημικός Μηχανικός -Συντονίστρια Τοπικής Επιτροπής Οικολόγων Πράσινων, "Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων στο σπίτι, τη γειτονιά, το χωριό "
- Δημήτρης Πολιτόπουλος Αρμάος, Αρχιτέκτονας -Μέλος Οικολόγων Πράσινων, "Πρωτοβουλία Τηνίων Πολιτών για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων με τη δημιουργία Κοινωνικού Συνεταιρισμού"
- Μαρία Σπαρτινού, Δρ. Βιολόγος, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Κυκλάδων, "Ανακύκλωση & περιβαλλοντική εκπαίδευση"
- Δημήτρης Γρηγοριάδης, Εκπαιδευτικός, Μέλος των Εθελοντών για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Ρόδου "Συλλογή & ανακύκλωση χαρτιού στη Ρόδο"

Δείτε βίντεο από τη διημερίδα εδώ 
μέρος 1 
μέρος 2